Tenson vs Stress … โอ๊ยยยย เครียด ยังมีหลายแบบอีกเรอะ

stress

 

คำสองคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายในภาษาไทยว่า “ความตึงเครียด” คือ Tension และ Stress ครับ แต่ในการใช้งานจริงๆ สองคำนี้สื่อถึง “ความตึงเครียด” ที่แตกต่างกันนะครับ

Tension เนี่ย จะอารมณ์ของ สถานการณ์ตึงเครียด เป็นการตึงเครียดอันเกิดจากการรับรู้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ และความรู้สึกอยากจะทำอะไรซักอย่างให้สถานการณ์เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น Hitler accused the media of contributing to the tension between soldiers and civilians. ฮิตเลอร์โทษสื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทหารและพลเรือน

ส่วน Stress จะเป็นความตึงเครียดอันเกิดจากแรงกดดันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรบางอย่าง ไม่รู้อะไรบางอย่าง ทำอะไรบางอย่างไม่ได้ อยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ แล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี เช่น I have been under a lot of stress during the exam period. ผมตกอยู่ในภาวะตึงเครียดระหว่างช่วงสอบ (เพราะไม่รู้ว่าจะสอบผ่านไม่ผ่าน … อะไรประมาณนั้น)

 

Leave a Reply